ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. Εισαγωγή:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΤΖΑΤΖΑΛΙΑΡΗΣ & Σ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «SCOLIOSIS», Θεσσαλονίκης 2, 183 45 Μοσχάτο, website: http://www.scoliosis.com για τους σκοπούς άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προμηθευτών της και του υποψήφιου προσωπικού της), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εκλαμβάνουμε ιδιαιτέρως σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τόσο από εμάς, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Εντός αυτού του πλαισίου παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Β. Ορισμοί:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας (στο εξής «προσωπικά δεδομένα»).

«Επεξεργασία» συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Γ. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πως συλλέγουμε αυτά:

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
– Δεδομένα επικοινωνίας, όπως όνομα, επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, τηλεφωνικούς αριθμούς, αριθμούς fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ.
– Δεδομένα υγείας (π.χ. ιατρικό ιστορικό, ιατρική διάγνωση, ιατρικές πράξεις, αναλύσεις και εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλη, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πληροφορία από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, νοσοκομείο κτλ), γενετικά ή/και βιομετρικά δεδομένα.
– Κάθε είδους δεδομένων που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
– Κάθε είδους δεδομένων που μας παρέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτοι (π.χ. ιατροί, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κτλ), στους οποίους έχετε δώσει τη συναίνεσή σας, στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών από εμάς προς εσάς και της μεταξύ μας γενικότερης σχέσης.
– Κάθε είδους δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς είτε απευθείας από εσάς ή μέσω τρίτων, στην περίπτωση που συνοδεύετε ή εκπροσωπείτε πρόσωπα που λαμβάνουν από εμάς υπηρεσίες ή προϊόντα (π.χ. κηδεμόνες ανηλίκων).
– Κάθε είδους δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς που μας παρέχεται από εσάς μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία ή για την παροχή δικών σας υπηρεσιών προς εμάς (π.χ. προμηθευτές μας).
– Δεδομένα οικονομικού χαρακτήρα που σας αφορούν π.χ. τρόπος πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.
– Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletters μας.
– Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας (π.χ. διεύθυνση ΙΡ, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα κτλ).
– Δεδομένα και πληροφορίες για εσάς εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media), όπως π.χ. το όνομα χρήστη του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας.
– Δεδομένα που συλλέγονται από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας.
– Πληροφορίες τις οποίες πιθανώς να συλλέγουμε νομίμως από τρίτους ή από δημοσίως προσφερόμενες πηγές ιδίως μέσα στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μας ή/και των παρεχόμενων από εμάς προς εσάς υπηρεσιών.
– Πληροφορίες που μας παρέχετε στα πλαίσια σκοπών εργασιακής απασχόλησης (π.χ. μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση κτλ).

Δ. Με ποιο τρόπο και υπό ποια νόμιμη βάση χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους εξής λόγους:
– Για να παρέχουμε τις πάσης φύσης υπηρεσίες προς εσάς, τις οποίες έχετε ζητήσει από εμάς ή/και να σας παρέχουμε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς.
– Για να σας παρέχουμε ενημέρωση ή πληροφορίες που ζητήθηκαν από εσάς.
– Για σκοπούς πρόσληψης και διεκπεραίωσης της εργασιακής σύμβασης.
– Για να επεξεργαστούμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μας προς εσάς.
– Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία των ιστοτόπων που διαχειριζόμαστε.
– Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
– Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις και αιτήματα οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ή ελέγχων που δύναται να υποστούμε προς/και από οποιαδήποτε αρμόδια εθνική ή διεθνή αρχή.
– Για να συμμορφωθούμε με δικαστικές αποφάσεις και να εξασκήσουμε και/ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
– Για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων, σε περίπτωση σωματικής ή νομικής ανικανότητας να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία.
– Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και των προσώπων και υλικών που βρίσκονται σε αυτές και για να εγγυηθούμε την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας, στα συστήματα μηχανογράφησης και επικοινωνίας μας, στις online πλατφόρμες και στους ιστότοπους που διαχειριζόμαστε και για να διακριβώσουμε και αποτρέψουμε απειλές ασφάλειας και κάθε είδους παράνομων και εγκληματικών πράξεων.
– Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας.
– Για να σας παρέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο ενημερώσεις, δελτία και δημοσιεύσεις, που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.
– Αν έχουμε την συναίνεσή σας, οπουδήποτε απαιτηθεί.
– Για κάθε άλλο σκοπό συναφή ή/και επικουρικό σε όλα τα ανωτέρω ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μας έχετε γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ε. Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, εκτός αν βάσει της σχετικής νομοθεσίας επιτρέπεται ή επιβάλλεται να τηρούμε αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αν αυτό απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.
Σημειώσατε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), η τήρηση ιατρικού αρχείου προβλέπεται για μία δεκαετία από την τελευταία σας επίσκεψη του ασθενή στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα και για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή σε κάθε άλλη περίπτωση.
Στις περιπτώσεις που η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στην συγκατάθεσή σας θα τηρούμε αυτά μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

ΣΤ. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Σας διαβεβαιώνουμε ότι εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε τις καλύτερες των προσπαθειών μας για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απολύτως την ασφάλεια αυτών όταν διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Ζ. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

Χωρίς την συγκατάθεσή σας δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.
– Σε κάθε όμως περίπτωση μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συνεργαζόμενους με εμάς (όλως ενδεικτικά σε μέλη του προσωπικού, στο δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες, σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κτλ), οι οποίοι σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εκάστοτε υπόθεσή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς
Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές ή συμβούλους μας (εντελώς ενδεικτικά για παροχή μηχανογραφικών, διαδικτυακών, διαφημιστικών ή λογιστικών υπηρεσιών προς εμάς), οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές και την επίβλεψή μας.
Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι η διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι τα συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα πρόσωπα έχουν υϊοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα.
– Μετά από εντολή ή συγκατάθεσή σας τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τρίτους, π.χ. ιατρό της επιλογής σας, ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχετε συμβληθεί και γενικά σε τρίτους οι οποίοι ενεργούν, κατόπιν εξουσιοδότησής σας, στο όνομα και για λογαριασμό σας.
– Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται, αν απαιτηθεί, σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την συνδρομή όλων των νομίμων προϋποθέσεων.
– Δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους τρίτους φορείς, αρχές ή πρόσωπα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για νόμιμο σκοπό, όπως: α) συμμόρφωση μετά από αίτημα αρμοδίων Αρχών ή δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, β) αποτροπή παράνομων χρήσεων των διαδικτυακών τόπων που διατηρούμε ή παραβίασης των πολιτικών μας, γ) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων ή προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων μας και της ασφάλειας του δικού μας οργανισμού, των υπαλλήλων και των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, δ) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα εγκληματικών ενεργειών π.χ. απάτης, διαφθοράς.

Η. Σε ποιες χώρες μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για να καταστεί δυνατόν να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί να μεταφέρουμε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Καταρχήν θα μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ θα χρησιμοποιήσουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς και μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Θ. Προστασία ανηλίκων

Συμμορφωνόμαστε με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, χρήση ή/και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που αφορούν ανηλίκους. Δεν συγκεντρώνουμε σκόπιμα (μέσω του διαδικτυακού τόπου ή με άλλον τρόπο) πληροφορίες που σχετίζονται ή προέρχονται από ανηλίκους, αν δεν έχουν για αυτό νόμιμο λόγο επεξεργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, και χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα.

Ι. Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να λάβετε μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
2. Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας, όσον αφορά την άσκησή τους από εσάς αλλά και τη συμμόρφωση από εμάς, τελούν υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του συνόλου των εκάστοτε σχετικών νομοθετικών και ρυθμιστικών κανόνων.
Κάθε αίτημά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής σας και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες.
Η άσκηση των δικαιωμάτων σας, και ιδίως της άρνησης ή της ανάκλησης της σχετικής συναίνεσης, ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την παροχή της σχετικής υπηρεσίας μας προς εσάς.
Η άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ΙΑ. Πως να ασκήσετε τα δικαιώματά σας – πως θα επικοινωνήσετε με εμάς:

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για οποιαδήποτε απορία ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να απευθυνθείτε σ’ εμάς είτε μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης αρ. 2 – Μοσχάτο, Τ.Κ. 18345, είτε τηλεφωνικά στον τηλ. αριθμό 2104820211, είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση info@scoliosisslc.com.

ΙΒ. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:

Μπορείτε δε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΙΓ. Cookies:

Η ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να διαθέτει cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

ΙΔ. Εξωτερικοί σύνδεσμοι:

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνση σας. Όταν συνδεθείτε με οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο λάβετε υπόψη σας ότι αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για διαδικτυακούς τόπους τρίτων και δεν επεκτείνεται σε αυτούς η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επομένως σας προτρέπουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

ΙΕ. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε περιοδικά την παρούσα Πολιτικής Απορρήτου, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αναρτάται η νέα Πολιτική Απορρήτου στον παρόν ιστότοπο και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

24/5/2018