Νέα

Μυοσκελετικές παθήσεις και χειρωνακτικές εργασίες

Τα προβλήματα των μυοσκελετικών παθήσεων αποτελούν κοινό τόπο για τους Ευρωπαίους: πιο συγκεκριμένα στα 27 κράτη της Ε.Ε. το 25% του εργαζόμενου πληθυσμού έχει πόνους στην πλάτη (οσφυαλγίες) και το 23% έχει μυαλγίες. Πάνω από τους μισούς (62%) εκτελούν  για μεγάλο διάστημα της ημέρας εργασίες οι οποίες απαιτούν επαναλαμβανόμενη κίνηση των χεριών και των βραχιόνων. Επιπλέον ένα σημαντικό ποσοστό (46%) αναγκαστικά βρίσκεται σε επίπονες ή κουραστικές στάσεις και τέλος το 35% πρέπει να σηκώνει βάρος.

Τα πιο συχνά μυοσκελετικά προβλήματα που παρουσιάζονται στην χειρωνακτική εργασία είναι η οσφυαλγία και η μυαλγία. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται στον τομέα της γεωργίας, όπου:

• Το 60% περίπου των εργαζομένων σε γεωργικές και αλιευτικές δραστηριότητες εκτίθεται σε επώδυνες στάσεις του σώματος τουλάχιστον τις μισές από τις ώρες εργασίας, ποσοστό μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο.

• Το 50% περίπου των εργαζομένων στις προαναφερθείσες δραστηριότητες μεταφέρουν βαριά φορτία τουλάχιστον τις μισές από τις ώρες εργασίας.

• Περισσότεροι από το 50% των εργαζομένων στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας εκτίθεται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών τουλάχιστον τις μισές από τις ώρες εργασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι εργάζονται στους κλάδους της γεωργίας και των κατασκευών κινδυνεύουν περισσότερο από παθήσεις της οσφυϊκής χώρας ενώ όσοι εργάζονται στους κλάδους της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας κινδυνεύουν περισσότερο από μυοσκελετικές παθήσεις των άνω άκρων.